Privacyverklaring

Algemeen

Gerust Zorgcentrale VZW (of ‘Gerust’) verwerkt persoonsgegevens van klanten ((potentiële) abonnees, mantelzorgers, zorgverleners, …), leveranciers, sollicitanten,  websitebezoekers …. Voor elk van deze groep betrokkenen lichten we de verwerking van persoonsgegevens specifiek toe via een privacyverklaring. In deze algemene privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van websitebezoekers en sollicitanten.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Gerust je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en wat jouw rechten en onze plichten zijn. Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, maar blijven altijd trouw aan de fundamentele grondbeginselen van Gerust: het bewaken van je privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gerust is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website (www.gerustzorgcentrale.be), personenalarm en andere diensten, wanneer je bij ons solliciteert of leverancier bent.

Daarnaast kan Gerust ook, al dan niet in opdracht van het ziekenfonds (bv. CM) of andere partners (bv. Intrum, inning van onbetaalde schulden), persoonsgegevens verwerken om bepaalde voordelen aan jou te kunnen toekennen (bv. verlaagd tarief). Gerust treedt hier soms op als verwerker voor deze partners. Voor vragen over de verwerking van deze gegevens kun je bij deze partners terecht.

Gerust zal je persoonsgegevens altijd rechtmatig en voor een specifiek doel verwerken. We zullen ervoor zorgen dat we alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens vragen die nodig is om ons doel te bereiken en dat we de persoonsgegevens nooit langer zullen bewaren dan nodig is. Ten slotte neemt Gerust de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of ongeoorloofde wijziging.

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

Wij definiëren de verwerking van persoonsgegevens als elke bewerking of verzameling van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet automatisch uitgevoerd, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, uitwissen of vernietigen van je gegevens.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als informatie van of over jou die het mogelijk maakt om je uniek te identificeren. Een persoon identificeren kan zowel direct, met bijvoorbeeld een identificator zoals je naam of rijksregisternummer, of indirect, met bijvoorbeeld een of meer specifieke fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van de persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je naam, adres, e-mailadres, de inhoud van je dossier of je IP-adres.

Is er doorgifte van gegevens buiten de EU?

Gerust bewaart en verwerkt je gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Gerust verkiest ook enkel IT-systemen te gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn. Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de EU, kan Gerust  gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, mits deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de AVG..

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Gerust stelt alles in het werk om de bescherming van jouw persoonsgegevens te kunnen garanderen. Gerust werkt hiervoor samen met partners of onderaannemers die de nodige beveiligingstechnologieën en –maatregelen geïmplementeerd hebben om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt.

Gerust hanteert een toegangsbeleid op al haar de systemen. Alle medewerkers die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gerust ziet erop toe dat derde partijen die jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken de nodige maatregelen nemen om je privacy te beschermen. Gerust eist van elke verwerker of derde waarmee zij samenwerkt, dat zij de AVG te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de AVG.

Gerust evalueert evalueert regelmatig de samenwerking met partners en de genomen maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Gerust heeft een data protection officer (DPO of functionaris voor gegevensbescherming) aangesteld.

Cookies

Op onze website www.gerustzorgcentrale.be maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van je computer.

Cookies worden ingedeeld in essentiële en niet-essentiële cookies. Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. Niet-essentiële cookies zijn cookies die gebruikt kunnen worden voor statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden. Gerust vraagt je toestemming voor het gebruik ervan.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid.

Waarvoor verwerkt Gerust je gegevens?

Website

Wanneer je de website van Gerust bezoekt, zal een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerkt worden om de website aan te kunnen bieden door middel van het gebruik van cookies (zie voorgaande titel)

Voor dit doeleinde heeft Gerust een gerechtvaardigd belang om een functionele website te voorzien en wordt dit belang gebruikt als rechtsgrond voor de verwerking. Voor de niet-essentiële cookies zal Gerust je toestemming vragen voor het gebruik ervan.

Rekrutering en selectie

De verwerkingsactiviteiten met betrekking tot rekrutering en selectie worden door Gerust uitbesteed aan de Christelijke Mutualiteit (CM). Wanneer je dus zou solliciteren voor een vacature bij Gerust kom je, voor de eerste selectieronde, terecht bij de rekruterings- en selectieverantwoordelijke van CM die met jou het eerste gesprek zal hebben. Voor meer informatie in verband met het verwerken van je persoonsgegevens door CM verwijzen we jou door naar het “Privacybeleid CM Jobsite sollicitatie”: https://www.cm.be/jobs/privacy

Na de eerste selectieronde is het mogelijk dat je op gesprek mag komen bij Gerust. CM zorgt er dan ook voor dat Gerust alle persoonsgegevens met betrekking tot je solliciatie krijgt. CM  bewaart deze gegevens niet. Indien je wordt aangenomen zullen deze gegevens opgenomen worden in je personeelsdossier. Werd je niet geselecteerd voor de job, dan zullen we jouw gegevens dan ook na 6 maanden verwijderen uit onze systemen.

Jouw rechten

Met betrekking tot de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens, kan je beroep doen op onderstaande rechten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We sommen hierna op welke rechten je hebt.

Recht op inzage

Je kan Gerust vragen of zij persoonsgegevens over jou verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat, aan welke ontvangers de informatie is verstrekt en de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard. Gerust kan je een kopie bezorgen van jouw persoonsgegevens of je kan ze ter plekke komen in kijken.

Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens

Je kunt Gerust op elk moment vragen om onjuiste gegevens aan te passen of om je gegevens te vervolledigen.

Je toestemming intrekken

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op je toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven van een reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking. 

Recht van bezwaar

Je kan altijd zonder motivering bezwaar aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Je kan daarnaast bezwaar aantekenen met motivering wanneer Gerust je persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden, dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat Gerust deze gegevens onrechtmatig verwerkt. Dat kan onder andere wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, wanneer je je toestemming intrekt of wanneer Gerust je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om Gerust te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen (i) indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, (ii) indien de verwerking onrechtmatig is maar je niet wilt dat Gerust de persoonsgegevens verwijdert, (iii) indien de persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een rechtsvordering of (iv)wanneer je bezwaar maakt tegen een verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan Gerust hebt verstrekt, zoals je identificatiegegevens in het contactformulier, te laten overdragen aan jezelf of aan een derde partij.

Contact of klacht

Indien je één van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen of je hebt een vraag of opmerking in dit kader, dan kun je altijd contact opnemen met de data protection officer (DPO). De DPO adviseert inzake de bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je kan je rechten uitoefenen:

  • door een brief te sturen t.a.v. de DPO van Gerust, Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals.
  • door een e-mail te sturen naar privacy@gerustzorgcentrale.be.

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot Gerust te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en er indien nodig klacht in te dienen.
Contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die  manier kan Gerust je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat  je je  eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan Gerust ter identificatie om een kopie van de voorkant van de identiteitskaart vragen. 

Coördinaten Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens

Gerust zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover GERUST Zorgcentrale vzw| Maatschappelijke zetel: Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals | Ondernemingsnummer 0776 808 068.