Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring bepaalt hoe Gerust Zorgcentrale VZW (of ‘Gerust’) je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, maar blijven altijd trouw aan de fundamentele grondbeginselen van Gerust: het bewaken van je privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Gerust is de verantwoordelijke voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens in verband met je gebruik van de Gerust website (www.gerustzorgcentrale.be), personenalarm en andere diensten. In deze privacyverklaring wordt bepaald waarom en hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en opslaan, en wat uw rechten en onze plichten zijn.

In het bijzonder zal Gerust je persoonlijke gegevens altijd rechtmatig en voor een specifiek doel verwerken. We zullen ervoor zorgen dat we alleen de minimale hoeveelheid gegevens vragen die nodig is om ons doel te bereiken en dat we de gegevens nooit langer bewaren dan nodig is. Ten slotte neemt Gerust de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of ongeoorloofde wijziging.

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

Wij definiëren de verwerking van persoonsgegevens als elke bewerking of verzameling van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet automatisch uitgevoerd, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, uitwissen of vernietigen van je gegevens.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als informatie van of over jou die het mogelijk maakt om je uniek te identificeren. Een persoon identificeren kan zowel direct, met bijvoorbeeld een identificator zoals je naam of rijksregisternummer, of indirect, met bijvoorbeeld een of meer specifieke fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van de persoon.

Een voorbeeld van persoonsgegevens zijn: je naam, adres, e-mailadres, de inhoud van je medisch dossier of je IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Gerust van jou en hoe?

Categorieën  persoonsgegevens
 • Identificatiegegevens: rijksregisternummer, (voor)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
 • Elektronische identificatoren: IP-adres, cookies, …
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, woonsituatie …
 • Gezondheidsgegevens: aard fysieke beperking, …
 • Locatiegegevens (enkel mobiele PAS-alarmen)
 • Geluidsopname (oproep alarm)
Categorieën betrokkenen
 • Gebruikers personenalarm;
 • Mantelzorger(s)
 • Professionele hulpverlener(s).
Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers van Gerust om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. Deze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.

Aan wie geeft Gerust jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan :

 • Jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar, …), jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat, …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen;
 • Aan de exploitatiepartners van Gerust (netwerk Wit-Gele Kruis, CM, Goed);
 • Aan een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een wet of contract;

Aan onze verwerkers (ICT verwerkers, mailingsfirma’s).

Waarvoor verwerkt Gerust je gegevens?

Website

Wanneer je de website van Gerust bezoekt, zal een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerkt worden om de website aan te kunnen bieden.

Voor dit doeleinde heeft Gerust een gerechtvaardigd belang om een functionele website te voorzien en wordt dit belang gebruikt als rechtsgrond voor de verwerking. Je gegevens worden enkel verwerkt tot de verbinding met de website stopt.

Contactformulieren

Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft via een contactformulier, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om je verzoek passend en nauwkeurig op te volgen. Bij een aanvraag in verband met onze dienstverlening zullen wij je gegevens registreren in een cliëntendossier in onze systemen.

Voor dit doeleinde is de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en het beheren van de gezondheidsdienst die wordt aangeboden (GDPR, Art. 9.2 (h)).

Dienstverlening PAS-alarmen en detectoren

Wanneer je gebruik maakt van een PAS-alarm en/of detector van Gerust, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om je alarm(en) op te volgen en meldingen te behandelen.

Voor dit doeleinde is de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en het beheren van de gezondheidsdienst die wordt aangeboden (GDPR, Art. 9.2 (h)).

Administratie & facturatie

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om de dienst administratief op te volgen en een correcte facturering te voorzien.  

Voor dit doeleinde gebruikt Gerust de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor de verwerking.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Gerust zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover dit noodzakelijk is binnen het kader van onze activiteiten. Gerust kan in bepaalde gevallen verbonden zijn aan wettelijke verplichtingen voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Schrijft de wet geen termijn voor? Dan worden de persoonsgegevens bewaard gedurende een proportionele termijn die Gerust zelf noodzakelijk acht.

Jouw rechten

Met betrekking tot de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens,kan je beroep doen op onderstaande rechten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 • a) Recht van inzage
  Je kan Gerust vragen of zij persoonsgegevens over jou verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën, persoonsgegevens het gaat, aan welke ontvangers de informatie is verstrekt en de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard.
 • b) Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt Gerust op elk moment vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of om je gegevens te vervolledigen.
 • c) Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven van een reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking. 
 • d) Recht van bezwaar
  Je kan altijd zonder motivering bezwaar aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  Je kan daarnaast bezwaar aantekenen met motivering wanneer Gerust uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • e) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat Gerust deze gegevens onrechtmatig verwerkt. Dat kan onder andere wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, wanneer je je toestemming intrekt of wanneer Gerust je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. 
 • f) Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om Gerust te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen (i) indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, (ii) indien de verwerking onrechtmatig is maar je niet wilt dat Gerust de persoonsgegevens verwijdert, (iii) indien de persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een rechtsvordering of (iv)wanneer je bezwaar maakt tegen een verwerking.
 • g) Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan Gerust hebt verstrekt, zoals bijvoorbeeld je identificatiegegevens in het contactformulier, te laten overdragen aan jezelf of aan een derde partij.

Contact of klacht

Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 • a) Recht van inzage
  Je kan voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen via e-mail op: info@gerustzorgcentrale.be
 • b) Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  De DPO adviseert inzake bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Indien je vindt dat bovenstaande kanaal je niet kan helpen, dan kan je ook onze DPO contacteren.
  Dit kan zowel:
  • Schriftelijk: door een brief te sturen t.a.v. de data protection officer naar Gerust, Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals.
  • Per mail: naar privacy@gerustzorgcentrale.be.
 • c) Je toestemming intrekken
  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot Gerust te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en er indien nodig klacht in te dienen.
  Contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die  manier kan Gerust je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan Gerust ter identificatie om een kopie van de voorkant van de identiteitskaart vragen. 

Coördinaten Verantwoordelijke

GERUST Zorgcentrale VZW | Maatschappelijke zetel: Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals | Ondernemingsnummer 0776 808 068.