Privacyverklaring klanten

Wie zijn de klanten van Gerust?

Elke persoon of organisatie die gebruik maakt van, of een beroep doet op (één van) de dienstverlening(en) van Gerust, is een klant van Gerust, zoals een:

 • abonnee (gebruiker van het personenalarm);
 • mantelzorger;
 • zorginstelling (B2B klant);
 • zorgverlener (bv. huisarts, professionele hulpverlener, …)

Ook als potentiële abonnee ben je een klant van Gerust, zolang je aanvraagdossier in behandeling is en je je aanvraag niet annuleert.

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Gerust kan jouw persoonsgegevens verzamelen op twee manieren:

 • Door ze rechtstreeks aan jou te vragen, bv. bij aanvraag van een alarm, invullen contactformulier …
 • Door ze onrechtstreeks te verkrijgen, bv. via een abonnee die jouw gegevens doorgaf, via een overheidsdienst, partnerorganisatie (bv. CM), zorginstelling waar je verblijft ….

Welke persoonsgegevens verwerkt Gerust van jou en hoe?

Categorieën persoonsgegevens
 • Persoonlijke identificatiegegevens: (voor)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, GSM nummer, e-mailadres…
 • Rijksregisternummer;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies …
Voor gebruikers van het personenalarm:
 • Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, woonsituatie …
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer…
 • Woningkenmerken: classificatie van de woning…
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid: aard fysieke beperking, handicap of gebrek, dieet, medicijnengebruik…
 • Gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen
 • Locatiegegevens (enkel mobiele PAS-alarmen)
 • Geluidsopname (oproep alarm)
Voor het toekennen van voordelen al dan niet in opdracht van het ziekenfonds CM
 • Lidmaatschap ziekenfonds of partnerorganisatie
 • Rijksregisternummer
 • Informatie m.b.t. aanvullende verzekering ziekenfonds en recht op Verhoogde Tegemoetkoming
 • Index van overlijden (voor betalen check of mensen nog leven)
Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers van Gerust of haar onderaannemers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. Deze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.

Aan wie geeft Gerust jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

 • Jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar, …), jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat, …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen;
 • Aan de onderaannemers van Gerust (netwerk Wit-Gele Kruis, CM, Goed);
 • Aan een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een wet of contract;
 • Aan onze verwerkers (ICT verwerkers, mailingsfirma’s)

Op individuele basis is externe uitwisseling mogelijk na een gerechtelijk bevel of bij wanbetaling. In het laatste geval worden er persoonsgegevens aan een aangestelde voor bemiddeling of invordering van de schuld doorgegeven. Voor alle vragen rond minnelijke en gerechtelijke betalingsopvolging dien je je rechtstreeks tot deze aangestelde te richten.

Waarvoor verwerkt Gerust je gegevens?

Contactformulieren en aanvraagdossier

Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft via een contactformulier, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om je verzoek passend en nauwkeurig op te volgen.

Bij een aanvraag in verband met onze dienstverlening zullen wij je gegevens registreren in een aanvraagdossier in onze systemen.

Voor dit doeleinde is de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en het beheren van de gezondheidsdienst die wordt aangeboden (GDPR, Art. 9.2 (h)).

Dienstverlening PAS-alarmen en detectoren in gebruikersdossier

Wanneer je gebruik maakt van een PAS-alarm en/of detector van Gerust, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om je alarm(en) op te volgen en meldingen te behandelen.

Voor dit doeleinde is de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en het beheren van de gezondheidsdienst die wordt aangeboden (GDPR, Art. 9.2 (h)).

Gegevens van contactpersonen uit het dichte netwerk van een abonnee (mantelzorger, zorgverlener, …) kunnen opgenomen worden in het gebruikersdossier van de abonnee. De abonnee is verantwoordelijk om dit vooraf af te stemmen met de contactpersoon alvorens deze gegevens aan Gerust door te geven.

Administratie & facturatie

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, zullen je persoonsgegevens worden verwerkt om de dienst administratief op te volgen en een correcte facturering te voorzien.  

Voor dit doeleinde gebruikt Gerust de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor de verwerking.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Gerust zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover dit noodzakelijk is binnen het kader van onze activiteiten. Gerust kan

Gerust zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor zover dit noodzakelijk is binnen het kader van onze activiteiten. Gerust kan in bepaalde gevallen verbonden zijn aan wettelijke verplichtingen voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Schrijft de wet geen termijn voor? Dan worden de persoonsgegevens bewaard gedurende een proportionele termijn die Gerust zelf noodzakelijk acht.

 • Aanvraagdossier zonder gevolg: 1 maand;
 • Opnames van een alarmoproep: 3 maanden;
 • Gebruikersdossier: 10 jaar na beëindiging overeenkomst.

E-mailcorrespondentie wordt 1 jaar bijgehouden nadat deze door Gerust verwerkt werd.

Wat zijn jouw rechten?

Met betrekking tot de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens,kan je beroep doen op onderstaande rechten. De

Met betrekking tot de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens, kan je beroep doen op onderstaande rechten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We sommen hierna op welke rechten je hebt..

Recht op inzage

Je kan Gerust vragen of zij persoonsgegevens over jou verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat, aan welke ontvangers de informatie is verstrekt en de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard.Gerust kan je een kopie bezorgen van jouw persoonsgegevens of je kan ze ter plekke komen in kijken.

Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens

Je kunt Gerust op elk moment vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of om je gegevens te vervolledigen.

Je toestemming intrekken

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op je toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven van een reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking. 

Recht van bezwaar

Je kan altijd zonder motivering bezwaar aantekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Je kan daarnaast bezwaar aantekenen met motivering wanneer Gerust je persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat Gerust deze gegevens onrechtmatig verwerkt. Dat kan onder andere wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, wanneer je je toestemming intrekt of wanneer Gerust je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om Gerust te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen (i) indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, (ii) indien de verwerking onrechtmatig is maar je niet wilt dat Gerust de persoonsgegevens verwijdert, (iii) indien de persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een rechtsvordering of (iv)wanneer je bezwaar maakt tegen een verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan Gerust hebt verstrekt, zoals je identificatiegegevens in het contactformulier, te laten overdragen aan jezelf of aan een derde partij.

Contact of klacht

Indien je één van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen of je hebt een vraag of opmerking in dit kader,, dan kun je altijd contact opnemen met de data protection officer (DPO). De DPO adviseert inzake de bescherming van persoonsgegevens en bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je kan je rechten uitoefenen:

 • door een brief te sturen t.a.v. de DPO van Gerust, Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals.
 • door een e-mail te sturen naar privacy@gerustzorgcentrale.be.

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot Gerust te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en er indien nodig klacht in te dienen.
Contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die  manier kan Gerust je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan Gerust ter identificatie om een kopie van de voorkant van de identiteitskaart vragen. 

Coördinaten Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens

GERUST Zorgcentrale VZW | Maatschappelijke zetel: Nonnenstraat 12/1 2200 Herentals | Ondernemingsnummer 0776 808 068.